Forta Fi

Një histori e shkurtër e FORTA FI

Gjërësisht I testuar gjatë historisë 35 vjeqare.

Përforcuesi I parë I asfaltit FORTA-AR, I testuar në Universitetin e Texasit, në mesin e 80-ave, ka pasur të meta.

Përforcuesi I ri I asfaltit FORTA-FI, gjërësisht I hulumtuar dhe testuar në Arizona State University, në vitet 2008 dhe 2009, ka treguar rezultate të pabesueshme.

• Më vonë I testuar në më shumë Univerzitete dhe Qendra për hulumtime në SHBA:
– IRA A. FULTON SCHOOLS OF ENGINEERING,
– NATIONAL CENTER FOR ASPHALT TESTING (NCAT)
– NATIONAL CENTER OF EXCELLENCE FOR SMART INNOVATIONS,
– SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES,
– RUTGERS UNIVERSITY,
– PENN STATE UNIVERSITY,

I lansuar në treg në SHBA, në muajin Mars 2009.

Llojet e përforcuesit Forta Fi:

Tre (3) përzierje të mbrojtura, që përbëhen prej fibrave të Aramidit, Poliolefineve si dhe materialeve tjera, të paketuara në kese të polietilenit prej 500 gr.

• HMA (HOT MIXED Asph.)
E dizajnuar për temperaturë të punës prej 121-190 ˚C,

• WMA (WARM MIXED Asph.)
E dizajnuar për temperaturë të punës prej 100 ˚C ose më tepër,

• PAT (HOT AND COLD patch Asph.)
E dizajnuar për cilindo temperature të përzierjes.

Përbërja e Forta Fi

  • Përzierja e fibrave polimere të Aramidit, Poliolefineve materialeve të tjera.
  • Poliolefinet e bëjnë fisnikërimin dhe modifikimin e bitumenit kurse Aramidi e bënë përforcimin tredimenzional (3D), gjegjësisht armimin e asfaltit.
  • Fibrat e Aramidit janë 5 herë më të fortë se çeliku, gjegjësisht kanë fortësinë prej 400,000 psi ose 2,758 MPa ose 28,130 kg/cm2.
  • 19.4 milion fibra të Aramidit në një kese prej 500 gr të FORTA FI për 1 ton asfalt.
  • 47 fibra të Aramidit për 1cm3 të asfaltit.

Përparsitë dhe përfitimet

Zgjatë jetën e asfaltit mbi >50%.

• Përzierja e drejtperdrejt dhe e plotë me asfaltin:
– për 15 deri 20 sekonda.

• Nuk ka nevojë për kurfar modifikimi të asfaltit:
– as në recepturë,
– as në Bazën e Asfaltit,
– as gjatë shtruarjes dhe ngjeshjes së asfaltit.

• Përdorimi I lehtë:
– Në cdo ton të asfaltit shtohet një kese prej 500 gr të Forta Fi,
– Mund të përzihet në Bazat e Asfaltit të llojit Batch por edhe të llojit daulle, dhe ate në çdo shpejtësi,
– Shpërndahet plotësisht dhe njëtrajtësisht në mikser,
– Si e tillë është e formuluar për çdo temperaturë të përzierjes. – —
– Mundëson distribuiminë 3D të fibrave të Aramidit brenda asfaltit, kështu bënë përforcimin-armimin 3D të asfaltit (përforcimi izotropik).

Me këtë ndikon në:
– zvoglimin e gjurmëve prej 25% deri në 32%,
– Rritjen e qëndrueshmërisë ndaj plasaritjeve prej 100% deri 340%.
• E rritë dukshëm qëndrueshmërinë e asfaltit në temperaturat ekstrem të ulta dhe përmirson performansat e asfaltit në temperaturat e larta.
• Rritë qëndrueshmërinë e asfaltit ndaj ujit.
• Rritë qëndrueshmërinë e asfaltit ndaj abrazionit, konsumit të asfaltit.
• Mundëson kursimin e shpenzimeve për ndërtimin e asfaltit (kursimet e menjëhershme ose afatgjate, ose të dyjat):
• Zvoglon shpenzimet e mirëmbajtjes së asfaltit prej 33%-35%.
• Mundëson zvoglimin e trashësisë së asfaltit deri në 35%, dhe ate në të gjitha shtresat e asfaltit. Mundëson redukimin e trashësisë së asfaltit, duke mos e rritur koston e asfaltit dhe akoma duke I ruajtur performansat më superiore të asfaltit,

Zgjidhje Ideale për pjesët problematike të rrugëve

– Trafiku shumë I ngarkuar,
– Rrugët ku qarkullojn automjetet me pesha të rënda,
– Rrugët me plasaritje të thella,
– Rrugët me gjurmë të thella.
– Rrugët ku frekuenca e madhe e trafikut e pamundson rekonstruimin e plotë të rrugës.

• Qindra projekte të suksesshme të shpërndara anembanë botës,
• Shumë sfida unike të prezentuara aty ku përzierjet standarde të asfaltit nuk kanë pasur sukses:
• Aeroportet,
• Stacionet urbane të autobusave,
• Pjesët e rrugëve para semaforave,
• Rruget prane Rrethrrotullimeve,
• Rrugët e pjerrta dhe të rrudhosura nga frenimi,
• Rrugët malore ku dominojn temperaturat shumë të ulëta gjatë vitit.

Përdorimi i lehtë
• Përzierja e drejtperdrejt dhe e plotë me asfaltin:
– për 15 deri 20 sekonda.

• Nuk ka nevojë për kurfar modifikimi të asfaltit:
– as në recepturë,
– as në Bazën e Asfaltit,
– as gjatë shtruarjes dhe ngjeshjes së asfaltit.

Përdorimi i lehtë

• Përzierja e drejtperdrejt dhe e plotë me asfaltin:
– për 15 deri 20 sekonda.

• Nuk ka nevojë për kurfar modifikimi të asfaltit:
– as në recepturë,
– as në Bazën e Asfaltit,
– as gjatë shtruarjes dhe ngjeshjes së asfaltit.

• Perdorimi I lehte:
– në cdo ton të asfaltit shtohet një kese prej 500 gr të Forta Fi,
– mund të përzihet në Bazat e Asfaltit të llojit batch por edhe të llojit daulle, dhe ate në çdo shpejtësi, – Shpërndahet plotësisht dhe njëtrajtësisht në mikser,
– Si e tillë është e formuluar për çdo temperaturë të përzierjes.

Zvoglimi I GJURMËVE NË ASFALT

Zvoglimi I Plasaritjeve

Video – Ngritja e pllakës së asfaltit të perforcuar në një pike

Video – Ngritja e pllakës së asfaltit të perforcuar në një pike